గోపీతాత పటాసులు - అచ్చంగా తెలుగు

గోపీతాత పటాసులు 

పిన్నలి గోపీనాథ్  


దీపావళికి పటాసులు లేకపోతేనం... గోపి తాత పజ్జాలున్నాయిగా...
----------------------------------------------------------------------------

1. శా. కంచాల్బిందెలు గిన్నెలున్ నొక దిశన్ గా జేర్చి భద్రంబుగా
చెంచాలందుకు మోదగన్ లయయె జేర్విన్వీధినే యెప్పుడున్
బెంచీ లెక్కుతు గెంతులేయమని బ్రేరేపింప యా కిడ్సు బా
ణ్సంచాలెందుకు డబ్బు వేస్టు తెలుసా సౌండ్సెంతొ బ్రహ్మాండమౌ !!


2.  కం. బాలలకు డ్రస్సులెందుకు
గోలగ తింటారు చాకొ గూరిమి తోడన్
బేలలె కారా పాకము
చేలముపై పడిన మచ్చ చెరగదె యెపుడున్  !!

No comments:

Post a Comment

Pages