అచ్చంగా తెలుగు: శ్రీపతి వాసుదేవమూర్తి
Showing posts with label శ్రీపతి వాసుదేవమూర్తి. Show all posts
Showing posts with label శ్రీపతి వాసుదేవమూర్తి. Show all posts
10:09 PM 0
||నేను రైతుని|| వాసుదేవమూర్తి శ్రీపతి                                                                 8639127850    నేను రై...
Read More

భావోద్వేగం

6:04 PM 0
   భావోద్వేగం  శ్రీపతి వాసుదేవమూర్తి మనిషిని నేను ఋషిని కాను భావోద్వేగాన్ని అదుపు చెయ్యలేను కన్నీరే కదా కారితే ...
Read More

రుద్రభూమి

11:45 AM 0
||రుద్రభూమి||  వాసుదేవమూర్తి శ్రీపతి కానివ్వు..! గాలి నీకిచ్చే ఊపిరిని ఉపసంహరించుకునేవరకూ ఇలాగే కానివ్వు!! నీరు నీ ప్రాణాలన...
Read More

పరిశోధన

8:10 AM 0
పరిశోధన వాసుదేవమూర్తి శ్రీపతి నా మేధస్సు సమస్తం నీపైన కేంద్రీకృతం చేశాను నీ కళ్ళు పలికే భావాలను విశదీకరించేశాను నీ మౌనం...
Read More

నిరీక్షణా యాగం

7:04 PM 0
   నిరీక్షణా   యాగం   వాసుదేవమూర్తి   శ్రీపతి నాలోని తమస్సుని తరిమే నీ నవ్వులకై తపస్సు చేస్తున్నా కొండెక్కిన ఆశలను వెలిగించే...
Read More

ప్రాయోపవేశం

7:48 AM 0
  ప్రాయోపవేశం వాసుదేవమూర్తి   శ్రీపతి కొన్ని జీవులని మనుషులు చంపుకు తినేస్తున్నారు మరి కొన్ని మనుషులని చంపేస్తునాయి ఇంకొ...
Read More

పిలుపు

6:26 AM 0
|| పిలుపు ||   శ్రీపతి వాసుదేవమూర్తి అహాన్ని బూడిద చేస్తే మనశ్శాంతి ఆయుధాలని బూడిద చేస్తే విశ్వశాంతి రా..! మన రక్త...
Read More

నీకై వేచినా

9:31 AM 0
  నీకై వేచినా  శ్రీపతి వాసుదేవమూర్తి  చెలియా చెలియా చెంతకొచ్చేయ్‌ చిరుగాలిలా చెలియా చెలియా కనులు కురిసెను నీకై ప్ర...
Read More

నవ్వేశా

1:30 PM 0
నవ్వేశా శ్రీపతి  వాసుదేవమూర్తి   నవ్వేశా ...... గట్టిగా   నవ్వేశా గుండెలనిండా   గడ్డక ట్టు కుని ఉన్న   విషాదం...
Read More

Pages