అచ్చంగా తెలుగు: పెయ్యేటి రంగారావు
Showing posts with label పెయ్యేటి రంగారావు. Show all posts
Showing posts with label పెయ్యేటి రంగారావు. Show all posts

చిత్తగించవలెను

8:31 AM 0
చిత్తగించవలెను పెయ్యేటి రంగారావు ప్రొఫెసర్ పరాంకుశం గారు రిటైరయి ఐదు సంవత్సరాలయింది.  ఆయన భార్య పేరు బిట్రవల్లి కామేశ్వరి.  ...
Read More

పర్యావరణం

12:08 PM 0
పర్యావరణం పెయ్యేటి రంగారావు 'నాయనలారా!  వినాయకచవితి ఉత్సవాలకి మీరు ప్లేస్టర్ ఆఫ్ పేరిస్ విగ్రహాలు కొనకండి.  కేవలం మట్టి...
Read More

పిల్లికి చెలగాటం

7:15 AM 0
పిల్లికి చెలగాటం   పెయ్యేటి రంగారావు            చెంగయ్య మండుటెండలో తాటాకు గొడుగు కింద కూర్చుని చెప్పులు కుట్టుకుంటూ బతుకు బండి లాగ...
Read More

వేణుమాధవా!

4:37 PM 0
వేణుమాధవా!   పెయ్యేటి రంగారావు. వేణుమాథవా!! నందనందనా!! మనసుకున్న నయనద్వయముతో నిన్ను గాంచుటే ఇక మిగిలేనా?  వ్రేపల్లెకు విరహ...
Read More

మాధవసేవ

11:47 PM 0
మాధవసేవ పెయ్యేటి రంగారావు             మానవసేవే మాధవసేవ ఆట!  ఆ సూక్తి వింటే మాధవరావుకి ఒళ్ళు మండిపోతుంది.  తన్ను మాలిన ధర్మమే...
Read More

Pages