అచ్చంగా తెలుగు: పెయ్యేటి రంగారావు
Showing posts with label పెయ్యేటి రంగారావు. Show all posts
Showing posts with label పెయ్యేటి రంగారావు. Show all posts

రాకాసుధాకరా!

5:36 AM 0
  23.  రాకాసుధాకరా! (27 నక్షత్రముల రూపు రేఖలను తెలియజేయు గేయము)   రాకాసుధాకరా - రా - రారా మా రాజాజాబిలి రారా  ||   గ...
Read More

అంతర్యామీ..... !

9:14 AM 0
  అంతర్యామీ...  ! పెయ్యేటి రంగారావు అంతర్యామీ!  సర్వ అంతర్యామీ! దీనజనావన లాలస బూని నేల పైకి దిగిరావదేమీ? అంతట నీవే నిండి యుంటివా? మరి నా మొర...
Read More

మొహమాటాలు

10:48 PM 0
మొహమాటాలు పెయ్యేటి రంగారావు ఆనందరావుకి తనభార్య మంజరి అంటే ఎంతో ప్రేమ. వారికి పదేళ్ళ కుమారుడు కూడా ఉన్నాడు. అతడిపేరు సనత్కుమార్. ...
Read More

మాధవా...

6:30 PM 0
  మాధవా… పెయ్యేటి రంగారావు మాధవా…… మధుసూదనా ఏ మోమున వరాల నడిగేది? మొహము చెల్లదు – యోగ్యత లేదు ఇప్పట్టున నిను ఏమని కోరేది?  ||మాధవా|| దేవళమ్మ...
Read More
3:28 PM 0
                                                                  నారాయణుడు పెయ్యేటి రంగారావు ధన్యము ధన్యము -  జన్మ ధన్యము అష్టాక్షరితో -  అ...
Read More

చిత్తగించవలెను

8:31 AM 0
చిత్తగించవలెను పెయ్యేటి రంగారావు ప్రొఫెసర్ పరాంకుశం గారు రిటైరయి ఐదు సంవత్సరాలయింది.  ఆయన భార్య పేరు బిట్రవల్లి కామేశ్వరి.  ...
Read More

పర్యావరణం

12:08 PM 0
పర్యావరణం పెయ్యేటి రంగారావు 'నాయనలారా!  వినాయకచవితి ఉత్సవాలకి మీరు ప్లేస్టర్ ఆఫ్ పేరిస్ విగ్రహాలు కొనకండి.  కేవలం మట్టి...
Read More

Pages