అచ్చంగా తెలుగు: april2024
Showing posts with label april2024. Show all posts
Showing posts with label april2024. Show all posts

అహోబిల సార్వభౌమ - భావరాజు పద్మినీ ప్రియదర్శని

11:24 PM 0
అహోబిల సార్వభౌమ - భావరాజు పద్మినీ ప్రియదర్శని పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవయిత్రి పరిచయం: 'అహోబిల సార్వభౌమ' శతక రచయిత్రి శ్రీమతి...
Read More

శ్రీథర మాధురి - 120

10:54 PM 0
   శ్రీథర మాధురి - 120 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) 'జార్జ్ ఇవనోవిచ్ గుర్డ్ జిఎఫ్' అనే ఒక్క గొప్ప రష్యన్ గురువు గు...
Read More

Pages