అచ్చంగా తెలుగు: శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య
Showing posts with label శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య. Show all posts
Showing posts with label శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య. Show all posts

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 11

7:24 PM 0
  శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 11  శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య   కళ్యాణశైలపరికల్పితకార్ముకాయ మౌర్వీకృతాఖిలమహోరగనాయకాయ ౹ పృథ్వీరధాయ కమలాపతిసాయకాయ హాలాస్యమధ...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 10

2:10 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 10  శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే పావనమంబరాత్మవిభవం వందే మహేన్ద్రేశ్వరం వందే భక్త జనాశ్రయామరతరుం వందే నతాభీష్టదమ్ వందే జహ...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 9

8:39 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 9  శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే సూక్ష్మమనంతమాద్యమభయం వందేఽన్ధకారాపహం వందే రావణనందిభ్రుంగివినతం వందే సుపర్ణావృతమ్ వందే శై...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 8

7:20 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 8  శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే హంసమతీంద్రియం స్మరహరం వందే విరూపేక్షణం వందే భూతగణేశమవ్యయమహం వందేఽర్ధరాజ్యప్రదమ్ ౹ వందే స...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 4

10:23 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 4 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే భూరథమంబుజాక్షవిశిఖం వందే శ్రుతీఘోటకం, వందే శైలశరాసనం ఫణిగుణం వందేఽబ్ధితూణీరకమ్. వందే పద్మ...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 3

12:41 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 3 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే దివ్యమచిన్త్యమద్వయమహం వందేఽర్కదర్పాపహం, వందే నిర్మలమాదిమూలమనిశం వందే మఖధ్వంసినమ్ । వందే స...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 1

11:36 PM 0
 శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 1 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే శంభుముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం, వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిమ్। వందే సూర...
Read More

కాలభైరవాష్టమి

10:36 PM 0
కాలభైరవాష్టమి ( మార్గశిర బహుళ అష్టమి, 06-01-2021, బుధవారం) శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  శ్రీకాలభైరవస్వామి ఆవిర్భవించిన రోజే కాలభైరవాష్టమి. ఉత్తరాది స...
Read More

గయా క్షేత్రాలు

1:13 PM 0
గయా క్షేత్రాలు  శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  మన దేశంలో ఎన్నో పుణ్యక్షేత్రాలు, తీర్థాలు ఉన్నాయి. వాటిల్లో గయా క్షేత్రాలు అత్యంత పవిత్రమైన క్షేత్రాలుగా...
Read More

కామదహనం

5:55 PM 0
కామదహనం ( ఫాల్గుణ శుద్ధ చతుర్దశి, 08-03-2020, ఆదివారం ) శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  సతీదేవి దక్ష యాగములో దేహత్యాగం చేసిన తరువాత శివుడు...
Read More

Pages