అచ్చంగా తెలుగు: శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య
Showing posts with label శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య. Show all posts
Showing posts with label శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య. Show all posts

కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి: (క్షీరాబ్ది ద్వాదశి)

1:29 PM 0
కార్తీక శుద్ధ ద్వాదశి: (క్షీరాబ్ది ద్వాదశి) (24-11-2023) శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య   హిందూమత సంస్కృతి, సంప్రదాయాల ప్రకారం మనకున్న మాసాలలో ఎంతో పుణ్...
Read More

ఉద్ధవ - శ్రీకృష్ణ సంవాదం

8:56 AM 0
ఉద్ధవ - శ్రీకృష్ణ సంవాదం  ( రెండవ భాగం ) శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  పద్మనాభా! కమలలోచనా! చతుర్వర్ణములు చతురాశ్రమములు వాటి ధర్మములు నిర్ణయించి చెవులక...
Read More

త్రివిక్రమావతారం - 8

11:33 AM 0
త్రివిక్రమావతారం - 8 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  పరీక్షన్మహారాజా! అటుపిమ్మట బ్రహ్మదేవుడూ దిక్పాలకులూ దేవేంద్రుడితో కలిసి ఎంతో ఆదరంతో వామనుణ్ణి విమాన...
Read More

త్రివిక్రమావతారం - 7

6:03 PM 0
త్రివిక్రమావతారం - 7 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  నీవు అన్నింటిలోనూ వ్యాపించి ఉంటావు. అందరిని సమానంగా చూస్తావు. అయినప్పటికీ ఒక్కొక్కసారి పక్షపాతాన్ని...
Read More

త్రివిక్రమావతారం - 6

4:31 PM 0
త్రివిక్రమావతారం - 6 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  ఇతడిని పుణ్యాత్ముడైన రాక్షసేశ్వరుడిగా ఆదరించాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను ఇంతవరకూ ఊరకున్నాను. ఇతడు మంచి నడవ...
Read More

త్రివిక్రమావతారం - 5

12:15 PM 0
  త్రివిక్రమావతారం - 5 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  "స్వామీ నీవు వీనికి మొదట ఇంద్రపదవి ఇచ్చావు. మరల దానిని ఈనాడు తొలగించడంతో చాలా మేలు అయింది. ఆ...
Read More

త్రివిక్రమావతారం - 4

9:36 AM 0
త్రివిక్రమావతారం - 4 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  భగవాన్! నరకానికి పోడం కన్నా, శిక్షింపపడటం కన్నా, ఉన్నతమైన పదవి పోడం కన్నా, బంధింపబడటం కన్నా, సర్వ స...
Read More

త్రివిక్రమావతారం - 3

5:53 AM 0
త్రివిక్రమావతారం - 3 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  ఆ తరువాత విష్ణుమూర్తి మళ్ళీ తన వామనరూపాన్ని ధరించాడు. హేతి, ప్రహేతి, విప్రచిత్తీ మొదలైన రాక్షసులు ఇ...
Read More

త్రివిక్రమావతారం - 2

9:41 AM 0
  త్రివిక్రమావతారం - 2 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  ఆ విశ్వరూపాన్ని ధరించినటువంటి త్రివిక్రముని వర్ణన ఇలా చేశారు పోతనామాత్యులవారు. విశ్వరూపత్రివిక్రమ...
Read More

త్రివిక్రమావతారం - 1

6:50 AM 0
 త్రివిక్రమావతారం - 1 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య   ఇంద్రుడు మొదలైన దేవతలను తిరిగి స్వర్గం చేర్చడానికి శ్రీమహావిష్ణువు ఇంద్రుడికి తమ్ముడై 'ఉపేంద్...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 11

7:24 PM 0
  శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 11  శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య   కళ్యాణశైలపరికల్పితకార్ముకాయ మౌర్వీకృతాఖిలమహోరగనాయకాయ ౹ పృథ్వీరధాయ కమలాపతిసాయకాయ హాలాస్యమధ...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 10

2:10 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 10  శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే పావనమంబరాత్మవిభవం వందే మహేన్ద్రేశ్వరం వందే భక్త జనాశ్రయామరతరుం వందే నతాభీష్టదమ్ వందే జహ...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 9

8:39 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 9  శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే సూక్ష్మమనంతమాద్యమభయం వందేఽన్ధకారాపహం వందే రావణనందిభ్రుంగివినతం వందే సుపర్ణావృతమ్ వందే శై...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 8

7:20 PM 0
శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 8  శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే హంసమతీంద్రియం స్మరహరం వందే విరూపేక్షణం వందే భూతగణేశమవ్యయమహం వందేఽర్ధరాజ్యప్రదమ్ ౹ వందే స...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 7

8:22 PM 0
  శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 7  ఆదిత్య శ్రీరామభట్ల   వందే మంగళరాజతాద్రినిలయం వందే సురాధీశ్వరం, వందే శంకరమప్రమేయమతులం వందే యమద్వేషిణమ్ । వందే కు...
Read More

Pages