అచ్చంగా తెలుగు: భావరాజు పద్మిని
Showing posts with label భావరాజు పద్మిని. Show all posts
Showing posts with label భావరాజు పద్మిని. Show all posts

సుడిగాలి రాజు

6:55 AM 0
సుడిగాలి రాజు భావరాజు పద్మిని "ఏరోయ్, ఇదిన్నారా? మన నర్సాపురం జిల్లా ఐపోద్దంట! ఇంక మనం జాయిగా ఇక్కడే బోల్డు ఉజ్జోగాలు పట్టేయచ్చు! మారాజ...
Read More

మాతృత్వం

5:57 PM 0
మాతృత్వం భావరాజు పద్మిని "ఉళుళుళూ... అడ్డెడ్డెడ్డె... బాబుగోరూ, ఇలా సూడండి..." చాచిన కాళ్ల మీద పడుకోబెట్టుకున్న చంటిబిడ్డకు నూనె మ...
Read More

మరిడయ్యగారి ముటముటలు

8:25 AM 0
మరిడయ్యగారి ముటముటలు భావరాజు పద్మిని   తిన్నగా నోట్టోంచి మాటేరాదు మరిడయ్యకు. మా నర్సాపురం ఊళ్లో పుట్టి , గోదారి నీళ్లు తాగనోడున్నాడేమో...
Read More

గోదారమ్మ ఒడి

9:02 PM 0
  గోదారమ్మ ఒడి భావరాజు పద్మిని "గోపా... అరేయ్ గోపా... గోపాగారండోయ్, ఏడుండారూ? ఓపాలి పలకండా!" రాగానే కొడుకును వెతుక్కుంటూ పిలిచాడు ...
Read More

తిరువత్తిగై శయన నరసింహార్, సార నారాయణ్ ఆలయం

2:16 PM 0
 తిరువత్తిగై శయన నరసింహార్, సార నారాయణ్ ఆలయం  భావరాజు పద్మిని  ఈ ఆలయం తమిళనాడు లోని కుడ్డలోర్ జిల్లాలో పనృతి వద్దగల, తిరువత్తిగైలో ఉంది.   వ...
Read More

Pages