అచ్చంగా తెలుగు: భావరాజు పద్మిని
Showing posts with label భావరాజు పద్మిని. Show all posts
Showing posts with label భావరాజు పద్మిని. Show all posts

ఎన్నారై మూర్తి

7:50 AM 0
ఎన్నారై మూర్తి (మా నర్సాపురం కథలు) భావరాజు పద్మిని శ్రీ వీరవేంకట సుబ్రహ్మణ్య వాసుదేవ సూర్యనారాయణ మూర్తి... అమెరికా వెళ్లొచ్చాకా ఎన్నారై మూర్...
Read More

కళా విలాపం

10:14 PM 0
కళా విలాపం భావరాజు పద్మిని అప్పటికే అరగంట నుండి ఎక్కులుపెట్టి ఏడుస్తోంది ఏడేళ్ల చిట్టి... ఏడ్చి ఏడ్చీ పాలబుగ్గలు ఎర్రగా మారిపోయి పైన కన్నీటి...
Read More

సుడిగాలి రాజు

6:55 AM 0
సుడిగాలి రాజు భావరాజు పద్మిని "ఏరోయ్, ఇదిన్నారా? మన నర్సాపురం జిల్లా ఐపోద్దంట! ఇంక మనం జాయిగా ఇక్కడే బోల్డు ఉజ్జోగాలు పట్టేయచ్చు! మారాజ...
Read More

మాతృత్వం

5:57 PM 0
మాతృత్వం భావరాజు పద్మిని "ఉళుళుళూ... అడ్డెడ్డెడ్డె... బాబుగోరూ, ఇలా సూడండి..." చాచిన కాళ్ల మీద పడుకోబెట్టుకున్న చంటిబిడ్డకు నూనె మ...
Read More

మరిడయ్యగారి ముటముటలు

8:25 AM 0
మరిడయ్యగారి ముటముటలు భావరాజు పద్మిని   తిన్నగా నోట్టోంచి మాటేరాదు మరిడయ్యకు. మా నర్సాపురం ఊళ్లో పుట్టి , గోదారి నీళ్లు తాగనోడున్నాడేమో...
Read More

Pages