అచ్చంగా తెలుగు

Latest

Recent

సంగీతం

సాహిత్యం

Recent Posts

View More

దొంగోడు

10:34 PM 0
  దొంగోడు     - బట్టేపాటి జైదాస్. స త్యవతి కొంపలంటుకు పోతున్నట్టు హడావిడిగా బయటకొచ్చింది.వాకిట్లో నిలబడి ఓసారి అటూ ఇటూ చూసి చీరకుచ్చెళ్ళ...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు -17

8:41 PM 0
  జ్యోతిష్య పాఠాలు -17  PSV రవి కుమార్  పాఠం -   17 యోగాలు గజ కేసరి యోగం ఇది చాలా అద్భుతమయిన యోగం. ఈ యోగం ఉన్న వారు , పేరు ప్రఖ్యాతులన...
Read More

Pages