అచ్చంగా తెలుగు

Latest

Recent

సంగీతం

ప్రత్యేక శీర్షికలు

Recent Posts

View More

సజ్జన సాంగత్యం

9:55 AM 0
సజ్జన సాంగత్యం   సి   హెచ్   ప్రతాప్   సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్వే నిశ్చల తత్వం నిశ్చల తత్వే జీవన్ముక్తి: సాక...
Read More

త్రివిక్రమావతారం - 4

9:36 AM 0
త్రివిక్రమావతారం - 4 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  భగవాన్! నరకానికి పోడం కన్నా, శిక్షింపపడటం కన్నా, ఉన్నతమైన పదవి పోడం కన్నా, బంధింపబడటం కన్నా, సర్వ స...
Read More

Pages