అచ్చంగా తెలుగు: బి.హరిత
Showing posts with label బి.హరిత. Show all posts
Showing posts with label బి.హరిత. Show all posts

రుక్మిణీ కల్యాణం

7:00 AM 0
రుక్మిణీ కల్యాణం  బి.హరిత  ఉపోద్ఘాతం అనగనగనగా ఒకసారి దేవతలు, రాక్షసులు అమృతంకోసం క్షీరసాగరమథనం చేస్తున్నారు. ముందుగా విషమొచ్చింద...
Read More

Pages