అచ్చంగా తెలుగు: మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు
Showing posts with label మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు. Show all posts
Showing posts with label మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు. Show all posts

శివానందలహరి 61-80

6:27 PM 0
శివానందలహరి 61-80 మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు  శ్లో: 61.అంకోలం నిజబీజసంతతి రయస్కాంతోపలం సూచికా సాధ్వీ నైజవిభుం లతా క్షితిరుహం సిం...
Read More

శివానందలహరి 41-60

9:02 PM 0
శివానందలహరి 41-60 మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు   శ్లో: 41. పాపోత్పాతవిమోచనాయ రుచిరైశ్వర్యాయ మృత్యుంజయ స్తోత్ర ధ్యాన నతి ప్రదక్షి...
Read More

శివానందలహరి - 21 - 40

9:17 PM 0
శివానందలహరి - 21 - 40   మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు  శ్లో: 21.  ధృతిస్తంభాధారాం దృఢగుణనిబద్ధాం సగమనాం విచిత్రాం పద్మాఢ్యాం ప్...
Read More

Pages