అచ్చంగా తెలుగు: మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు
Showing posts with label మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు. Show all posts
Showing posts with label మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు. Show all posts

సౌందర్యలహరి - 7

12:06 PM 1
సౌందర్యలహరి - 7 మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు   శ్రీ గురుభ్యోనమః  శ్లో: 86. మృషాకృత్వా గోత్రస్ఖలనమథ వైలక్ష్యనమితం లలాటే భర్తారం చరణ...
Read More

సౌందర్యలహరి -- 6

7:06 AM 0
సౌందర్యలహరి -- 6 మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు  శ్రీ గురుభ్యోనమః శ్లో: 71.   నఖానాముద్యోతై ర్నవనళిన రాగం విహసతాం కరాణాం తే కాన...
Read More

సౌందర్యలహరి - 5

11:55 AM 0
సౌందర్యలహరి - 5 మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు  గం గణపతయేనమః శ్రీ గురుభ్యోనమః  శ్లో: 56.తవాపర్ణే కర్ణే జపనయన పైశున్య చకితాః న...
Read More

సౌందర్యలహరి - 4

12:15 AM 0
  సౌందర్యలహరి - 4 మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు  వందే వందారు  మందారం  ఇందిరా నందకందలం  అమందానంద  సందోహం  బంధురం  సింధూరాననం    ...
Read More

Pages