అచ్చంగా తెలుగు: మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు
Showing posts with label మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు. Show all posts
Showing posts with label మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు. Show all posts

సౌందర్యలహరి - 3

6:09 AM 0
సౌందర్యలహరి - 3 మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు  శారదా శారదాంభోజ వదనా వదనాంబుజే ! సర్వదా సర్వదాస్మాకం సన్నిధిః సన్నిధిం క్రియాత్ ll...
Read More

సౌందర్య లహరి -2

10:51 PM 0
సౌందర్య లహరి - 2 మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు  సదాశివసమారంభాం - శంకరాచార్య మధ్యమామ్ ||అస్మదాచార్యపర్యంతాం - వందే గురుపరంపరామ్ ll శ...
Read More

దత్తాత్రేయ మహర్షి

7:07 AM 1
దత్తాత్రేయ మహర్షి  మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు    పూర్వము కౌశికుడు అను బ్రాహ్మణుడు సూర్యోదయము అయిన వెంటనే మరణించును అని తెలిసుకొనిన ఆ...
Read More

కశ్యప మహర్షి

5:26 PM 1
కశ్యప మహర్షి   మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు  ఒకనాడు మరీచి మహర్షి  కపిలమహర్షిని చూచుటకు వచ్చెను. అచటనే ఉన్న కర్దమ ప్రజాపతి మరీచి మహర్షి...
Read More

అష్టావక్ర మహర్షి

11:57 PM 0
  అష్టావక్ర మహర్షి  మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు          ఒకప్పుడు ఏకపాదుడు అను బ్రాహ్మణుడు ఉండెను, అతనికి సుజాత అను భార్య ఉండి సకల ఉప...
Read More

కపిల మహర్షి

10:57 PM 0
కపిల మహర్షి  మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు  పూర్వము కర్దమ ప్రజాపతి కృతయుగమున విశ్వ సృష్టి కొఱకు బ్రహ్మచే నియమింపబడి సరస్వతీ నదీ తీరమున ...
Read More

దధీచి మహర్షి

11:57 AM 0
దధీచి మహర్షి  మంత్రాల పూర్ణచంద్రరావు     చ్యవన మహర్షి అశ్వనీ దేవతల వలన సుందర రూపము ధరించి తన భార్య అయిన సుకన్యను పిలిచి ముసలివాడను...
Read More

Pages