అచ్చంగా తెలుగు: వసంతశ్రీ
Showing posts with label వసంతశ్రీ. Show all posts
Showing posts with label వసంతశ్రీ. Show all posts

సరదా సంఘటన

7:03 PM 0
సరదా సంఘటన -వసంతశ్రీ ఒక అమవాస్య రాత్రి ఘాట్ రోడ్ లో-సింగిల్ గా నడుస్తున్నా.నా బండి ట్రబుల్ ఇవ్వడం వల్ల ఏదైనా లిఫ్ట్ట్ దొరుకుతుందేమ...
Read More

నదీ ప్రస్థానం

7:00 PM 0
నదీ ప్రస్థానం - వసంతశ్రీ బిందువుగా మొదలై సింధువులో కలిసే వరకు నదీ ప్రయాణం, మేఘపు ఒడిలో ఘనంగా నిదురించే శిశువు, తనతోటి చి...
Read More

Pages