అచ్చంగా తెలుగు: ఉషారాణి నూతులపాటి
Showing posts with label ఉషారాణి నూతులపాటి. Show all posts
Showing posts with label ఉషారాణి నూతులపాటి. Show all posts

చక్కిలాలు

12:08 PM 0
చక్కిలాలు - ఉషారాణి నూతులపాటి సంక్రాంతి పండుగ రాబోతోంది. కొత్త ధాన్యం ఇంటికివస్తుంది. ఈపండుగ పిండివంటలు  ముఖ్యంగా కొత్తదాన్యం  ఉపయ...
Read More

నేరము - శిక్ష

11:42 PM 0
  నేరము - శిక్ష - ఉషారాణి నూతులపాటి “మేడం ! సారు కోసం ఎవరో పిలగాడు వచ్చిండు..” వాచ్ మాన్ రాఘవులు తలుపుబయటే నిలబడి సందేహంగా చెప్ప...
Read More

Pages