అచ్చంగా తెలుగు: చౌడారపు శ్రీధర్
Showing posts with label చౌడారపు శ్రీధర్. Show all posts
Showing posts with label చౌడారపు శ్రీధర్. Show all posts

ఓటమీ..!!

7:34 AM 0
ఓటమీ..!!   శ్రీధర్ చౌడారపు నాకు తెలుసు  నువ్వు నా వెన్నంటే వస్తున్నావని నను వీడని నీడలా నన్నంటే ఉన్నావని అడుగుల్లో అడు...
Read More

Pages