అచ్చంగా తెలుగు: 042020
Showing posts with label 042020. Show all posts
Showing posts with label 042020. Show all posts

ఆ ముగ్గురు - సమీరా

7:22 PM 0
ఆ ముగ్గురు - సమీరా లత పాలగుమ్మి హై వే మీద రయ్ రయ్ న జిగ్ జాగ్ గా అందరిని ఓవర్ టేక్ చేసుకుంటూ ఒక బైక్ దూసుకు వెళుతోంది. భయ...
Read More

అమ్మ ఒడిలో

7:05 PM 0
  అమ్మఒడిలో... కాత్యాయని దేవి ఆరేళ్ళయింది. అంతా సిద్ధ మయ్యింది. దేవమ్మ క్యాలండర్ తెరిచి చూసింది. ఇంకో నాలుగు వారాలు గడిస్తే చ...
Read More

శివం - 62

6:46 PM 0
శివం - 62 హరసిద్ధుని కథ  రాజ కార్తీక్  ( కుంభయ్య కోరిక మేరకు శిల్పి హర సిద్దు తన పని తనం చూపించాలి అని నిశ్చించుకుంటాడు. ఇక త...
Read More

Pages