అచ్చంగా తెలుగు: కాత్యాయని దేవి
Showing posts with label కాత్యాయని దేవి. Show all posts
Showing posts with label కాత్యాయని దేవి. Show all posts

అమ్మ ఒడిలో

7:05 PM 0
  అమ్మఒడిలో... కాత్యాయని దేవి ఆరేళ్ళయింది. అంతా సిద్ధ మయ్యింది. దేవమ్మ క్యాలండర్ తెరిచి చూసింది. ఇంకో నాలుగు వారాలు గడిస్తే చ...
Read More

Pages