అచ్చంగా తెలుగు: లత పాలగుమ్మి
Showing posts with label లత పాలగుమ్మి. Show all posts
Showing posts with label లత పాలగుమ్మి. Show all posts

ఆసరా

7:30 PM 0
ఆసరా లత పాలగుమ్మి   అబ్బబ్బా!! మామయ్య గారూ, మీ మతిమరుపుతో ఛస్తున్నాను. రోజూ అరిగిపోయిన టేప్ రికార్డర్ లాగా అడిగిన ప్రశ్నలే మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగు...
Read More

కడిగిన ముత్యం

7:49 AM 0
కడిగిన ముత్యం లత పాలగుమ్మి “వదినా!! ఏంటి, మీ అమ్మాయికి అమెరికా సంబంధం కుదిరిందటగా” అని పక్కింటి ఆమె అడుగుతుంటే అవ...
Read More

ఆ ముగ్గురు - సమీరా

7:22 PM 0
ఆ ముగ్గురు - సమీరా లత పాలగుమ్మి హై వే మీద రయ్ రయ్ న జిగ్ జాగ్ గా అందరిని ఓవర్ టేక్ చేసుకుంటూ ఒక బైక్ దూసుకు వెళుతోంది. భయ...
Read More

ఓ భూమిపుత్రా!!

2:55 PM 0
ఓ భూమిపుత్రా!! పాలగుమ్మి లత  ఎండనకా, వాననకా చెమటోడ్చే ఓ భూమిపుత్రా!! పండించటానికి నీరు లేక, సకాలంలో వర్షం రాక ...
Read More

Pages