మాధవా... - అచ్చంగా తెలుగు

 మాధవా…

పెయ్యేటి రంగారావు
మాధవా…… మధుసూదనా

ఏ మోమున వరాల నడిగేది?


మొహము చెల్లదు – యోగ్యత లేదు

ఇప్పట్టున నిను ఏమని కోరేది?  ||మాధవా||


దేవళమ్మున కేగలేదు

పూజలెన్నడు చేయలేదు

భక్తి అన్నది కలుగలేదు

బ్రతుకు భావము నెరుగలేదు ||మాధవా||


కామముతోనే కాలమాయెను

కాసుల పైనే మోహమాయెను

దానము ధర్మము చేయలేదు

దానవారికి మ్రొక్కలేదు ||మాధవా||


క్రోధము నెన్నడు వీడలేదు

లోభము నెన్నడు విడువలేదు

మోహము తోనే గడచి పోయెను

మదము తోనే జీవనమాయెను ||మాధవా||


మచ్చరమ్మున కులుకుచుంటిని

పుణ్యకార్యముల సలుపకుంటిని

వరమీ మానవ జీవితము

వ్యర్థము చేసితి ఇది నా గతము ||మాధవా||


ఒక పరి తలచిన దయను జూడవే

కేశవా యనిన క్లేశములుండవే

శ్రీరామా యన మోక్షము నిడవే

హరీ – శ్రీహరీ – చేదుకొనవే? ||మాధవా||

-------------------

No comments:

Post a Comment

Pages