అచ్చంగా తెలుగు: వి. శ్రీనివాస మూర్తి
Showing posts with label వి. శ్రీనివాస మూర్తి. Show all posts
Showing posts with label వి. శ్రీనివాస మూర్తి. Show all posts

వయసు ఒక...

11:02 AM 0
వయసు ఒక ....  వి. శ్రీనివాస మూర్తి   తెల్లవారుజాము ఐదు గంటలు. అప్పుడే అమెరికా నించి వచ్చిన కృష్ణ సామాను లోపల పెట్టి సోఫా లో కూర్...
Read More

Pages