అచ్చంగా తెలుగు: యనమండ్ర శ్రీనివాస్
Showing posts with label యనమండ్ర శ్రీనివాస్. Show all posts
Showing posts with label యనమండ్ర శ్రీనివాస్. Show all posts

ప్రేమతో నీ బుషి - 32

11:27 PM 0
ప్రేమతో నీ ఋషి – 32 యనమండ్ర శ్రీనివాస్  ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్యాలతో విశ్వా...
Read More

ప్రేమతో నీ ఋషి – 31

7:25 AM 0
ప్రేమతో నీ ఋషి – 3 1 -        యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్...
Read More

ప్రేమతో నీ ఋషి – 30

10:59 AM 0
ప్రేమతో నీ ఋషి – 30 -        యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్యా...
Read More

ప్రేమతో నీ ఋషి -29

1:05 AM 0
ప్రేమతో నీ ఋషి – 29 యనమండ్ర శ్రీనివాస్  ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్యాలతో విశ్వా...
Read More

ప్రేమతో నీ ఋషి – 27

10:43 PM 0
ప్రేమతో నీ ఋషి – 2 7 -       యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్యాలతో...
Read More

ప్రేమతో నీ ఋషి – 27

8:31 AM 0
ప్రేమతో నీ ఋషి – 2 7 -       యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్యాల...
Read More

ప్రేమతో నీ ఋషి – 26

12:05 PM 0
ప్రేమతో నీ ఋషి – 2 6 -       యనమండ్ర శ్రీనివాస్ ( జరిగిన కధ : కొన్ని శతాబ్దాల క్రితం... ఇంద్రుడి ఆజ్ఞమేరకు ,మేనక తన రూపలావణ్యాల...
Read More

Pages