అచ్చంగా తెలుగు: march2021
Showing posts with label march2021. Show all posts
Showing posts with label march2021. Show all posts

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 1

11:36 PM 0
 శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 1 శ్రీరామభట్ల ఆదిత్య  వందే శంభుముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం, వందే పన్నగభూషణం మృగధరం వందే పశూనాం పతిమ్। వందే సూర...
Read More

పద ప్రహేళిక - 12

11:35 PM 0
                                                               పద ప్రహేళిక - 12   దినవహి సత్యవతి గత ప్రహేళిక(11) విజేతలు : గమనిక: గత ప్రహేళి...
Read More

Pages