భక్తిమాల -2 - అచ్చంగా తెలుగు
భక్తిమాల -2
-      మల్లాది వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి
  
6.       ఆటవెలది : ఈశ్వరస్తుతి   
సకల సృష్టి నెల్ల జగదీశ్వరుండవై 
లయమొనర్చు దేవ ! లలిత హృదయ ! 
మోక్ష మొసగునట్టి ముక్కంటి నిన్నెట్లు 
విస్మరింతురయ్య ! విశ్వజనులు .   

భావం : లోకమున గల సమస్త ప్రాణి కోటికీ ముక్తిని ప్రసాదించి, విశ్వనాయకునిగా అంతమొందించి, నీలో చేర్చుకొను దయాహృదయుడా !  ఓ మూడు కన్నుల పరమశివా ! ఈ విశ్వమందలి ప్రజలు నిన్నెట్లు మరువగలరు ?  

7.       ఆటవెలది : శ్రీమహాలక్ష్మి స్తుతి   
సర్వసంపదలకు సామ్రాజ్ఞిగా యెంచి 
భక్తి నిన్ను గొల్చువారలకున్ 
సకలసిరుల నొసగు సౌభాగ్యలక్ష్మిరో ! 
నీకు నీవే సాటి నిఖిల జగతి !   

భావం : అన్ని సంపదలకూ నిన్ను రాణిగా భావించి, భక్తితో నిన్నారాధించు వారికి, సమస్త సంపదలను ఇచ్చే సౌభాగ్యలక్ష్మి ! ఈ సర్వప్రపంచంలో నీకు నీవే సాటి !   
8.       ఆటవెలది : పార్వతీ స్తుతి   
మంగళప్రదమగు మాంగల్యమును గోరి 
మగువలమిత భక్తి నగజ ! నిన్ను 
మదిని తలచినంత మంగళగౌరిరో ! 
శుభములొసగె దీవు శుభగుణ యుత !   

భావం : శుభమునకు చిహ్నమగు మాంగాల్యమును ఆశించి, స్త్రీలు ఎంతో భక్తితో మనసులో తలచినచో , ఓ పార్వతీదేవి ! ఓ మంగళ గౌరీ ! ఓ శుభగుణములు కల దేవీ ! నీవు శుభ ఫలముల నిచ్చెదవు.   
9.       ఆటవెలది : సుబ్రహ్మణ్య స్తుతి   
కార్తికేయ ! వరద ! కళ్యాణ దోషమ్ము 
బాపుటకును నిన్ను భక్తితో గొలువ 
శుభఫలమ్ము లొసగు సుబ్బరాయా 
నీవు పార్వతీశివులకు గర్వప్రదము !   

భావం : వరముల నొసగే ఓ కార్తికేయా ! వివాహపరమగు దోషములు నివారించుటకు నిన్ను భక్తితో ఆరాధించినచో శుభ ఫలముల నొసగే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామీ ! నీవు పార్వతీ శివులకు గర్వకారణం .   

10.   ఆటవెలది : వేంకటేశ్వర స్తుతి   
కలియుగమ్మునందు కామితార్ధములిచ్చు 
వేంకటేశ ! నిన్ను విశ్వమంతా 
కులమతమ్ములనెడు తలపదియె లేక 
కొల్తురయ్య భక్తి కూర్మితోడ !   

భావం : కలియుగంలో కోరిన ధన, ధాన్యాదులనిచ్చు వేంకటేశ్వరా ! ఈ ప్రపంచమంతా నిన్ను కులము, మతము అనే వ్యత్యాసం లేక, ప్రేమతో పూజించుచున్నారు.

No comments:

Post a Comment

Pages