భూభవ - అచ్చంగా తెలుగు

"భూ భ వ"

నాగ్రాజ్...


భూతకాలం
మనసుపై చేసినగాయలు
కన్నీటి జలపాతాలు
నిరాశాసంద్రంవైపు
వర్తమానప్రవాహం
గాలివాటు జీవనయానం
అక్షరకిరణాల చుక్కాని
పుస్తకోదయం
భవిష్యత్తు గతితప్పని ప్రయాణం

***


No comments:

Post a Comment

Pages