నిజానికతనేమీ కాడు - అచ్చంగా తెలుగు

నిజానికతనేమీ కాడు

Share This
 " నిజానికతనేమీ కాడు "
నాగ్రాజ్...


ఆయన దైవాంశసంభూతుడేమో
తనలో రగిలే భావాలను
కాగితాలపై వర్షిస్తాడు...

అవి విప్లవమై మొలకెత్తుతాయి
అతని వాక్సుద్ది మహిమేమో!

మైకులో మాటల మంత్రోపదేశం చేస్తాడు
జనసమూహంలో చైతన్యమౌతుంది
అతని గొంతు వశీకరిణేమో!

గొంతులో పిడిగిద్దుల పాటవుతాడు
ఆ గానం వ్యవస్థలో గాయాలను ఎరుకపరుస్తుంది
అతను విశ్వామిత్రుడేమో !

వేదిక మీద బొమ్మకట్టి
మనల్ని మనకే చూపిస్తాడు
అవి మన చెంప చెళ్ళుమనిపించి మేల్కొలుపుతాయి.
అతడు మనకు అద్దమేమో !


నిజానికతనేమీ కాడు
అతని ప్రతి చర్యలో
భాష జీవధాతువౌతుంది
అతనికి వరప్రసాదమౌతుంది.
***

No comments:

Post a Comment

Pages