అచ్చంగా తెలుగు: సి.హెచ్.ప్రతాప్
Showing posts with label సి.హెచ్.ప్రతాప్. Show all posts
Showing posts with label సి.హెచ్.ప్రతాప్. Show all posts

ధర్మో రక్షతి రక్షిత:

6:36 PM 0
ధర్మో రక్షతి రక్షిత: సి.హెచ్.ప్రతాప్  ధర్మో రక్షతి రక్షిత: అజరామరమైన వేదవాక్కు. ధర్మో రక్షతి రక్షితః అనే వాక్యం వాల్మీకి రచించిన రామాయణంలోని...
Read More

అపాత్రదానం వలన అనర్ధాలెన్నో!

6:27 PM 0
అపాత్రదానం వలన అనర్ధాలెన్నో ! సి.హెచ్.ప్రతాప్ ప్రియములేని విందు పిండి వంటల చేటు భక్తిలేని పూజ పత్రి చేటు పాత్రమెరుగని ఈవి బంగారు చేటురా విశ్...
Read More

మన మనస్సే మన మిత్రుడు, శత్రువు

7:59 PM 0
మన మనస్సే మన మిత్రుడు, శత్రువు సి.హెచ్.ప్రతాప్  ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధురాత్మైవ రిపురాత్మనః: భగవద్గీత 6 వ ...
Read More

సర్వహృదయాంతర్వర్తి భగవంతుడే

6:25 AM 0
సర్వహృదయాంతర్వర్తి భగవంతుడే రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్  భగవద్గీత లోని 10 వ అధ్యాయం భగవద్విభూతి ఎన్నో ప్రత్యేకతలను సంతరించుకుంది. భగవంతుని దివ్య గు...
Read More

శ్రీ శిరిడీ సాయి దివ్య జ్ఞానామృతం

12:39 AM 0
  శ్రీ శిరిడీ సాయి దివ్య జ్ఞానామృతం   సి.హెచ్.ప్రతాప్   శ్రీ సాయినాధులు ఒక అద్భుతమైన, అపూర్వమైన వ్యక్తిత్వం గల దివ్య పురుషులు. అంతవరకూ తనను ...
Read More

శ్రీ శిరిడి సాయి దివ్య జ్ఞానామృతం

10:33 PM 0
శ్రీ శిరిడి సాయి దివ్య జ్ఞానామృతం రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్ శ్రీ సాయి పరిశుద్ధ , పరబ్రహ్మ, పరమేశ్వర అవతారం అన్న విషయం ఆయన భక్తులకు ప్రస్పుటం గా అ...
Read More

ద్వందాతీత స్థితి

10:42 AM 0
  ద్వందాతీత స్థితి రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్    యం హి న వ్యథయంత్యేతే పురుషం పురుషర్షభ । సమదుఃఖసుఖం ధీరం సోఽమృతత్వాయ కల్పతే (భగవద్గీత 2 వ ఆధ్యాయం ...
Read More

మానవ సంబంధాలు

10:38 AM 0
మానవ సంబంధాలు కధ రచన : సి.హెచ్. ప్రతాప్ రామాపురానికి భద్రం అనే ఒక యువకుడు తల్లితో కలిసి పొట్ట చేతపట్టుకొని బ్రతుకు తెరువు కోసం వచ్చాడు. అతని...
Read More

భగవంతుని తత్వం

6:00 PM 0
  భగవంతుని తత్వం రచన: సి.హెచ్.ప్రతాప్ అజోఽపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరోఽపి సన్ । ప్రకృతిం స్వామధిష్ఠాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా ।। 6 ।। (భగవద్గీత ...
Read More

గర్వాతిశయాలు

9:18 PM 0
గర్వాతిశయాలు రచన సి.హెచ్.ప్రతాప్ (చరవాణి: 95508 51075)    నర్మదా నదీ తీరంలో ఒక ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి తపోదీక్ష చేస్తున్న విద్యారణ్య స్వామి ...
Read More

సజ్జన సాంగత్యం

9:55 AM 0
సజ్జన సాంగత్యం   సి   హెచ్   ప్రతాప్   సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్వే నిశ్చల తత్వం నిశ్చల తత్వే జీవన్ముక్తి: సాక...
Read More

కష్టే ఫలి

12:35 PM 0
  కష్టే ఫలి  సి . హెచ్. ప్రతాప్   రామయ్య , సోమయ్య   చిన్ననాటి స్నేహితులు. కలిసి మెలిసి తిరుగుతూ ఎంతో అన్నోన్యంగా     పెరిగారు. ఒకేసారి ఇద్దర...
Read More

Pages