అచ్చంగా తెలుగు: PSV రవి కుమార్
Showing posts with label PSV రవి కుమార్. Show all posts
Showing posts with label PSV రవి కుమార్. Show all posts

జ్యోతిష్య పాఠాలు - 15

7:11 AM 0
  జ్యోతిష్య పాఠాలు - 15  PSV రవి కుమార్  పాఠం -  15 లాభాధిపతి ఈ భావం ద్వారా లాభాల గురించి తెలుసుకోవచ్చు. ఉద్యోగ అభివ్రుద్ది , ధన అభివ్రు...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు - 14

7:08 PM 0
 జ్యోతిష్య పాఠాలు - 14 పాఠం -  14 పి.ఎస్.వి.రవి కుమార్  నవమాధిపతి: ఈ స్థానం ను భాగ్య స్థానం అంటారు. నవమం ద్వారా పూర్వ జన్మ పుణ్యం , తండ్...
Read More

Pages