అచ్చంగా తెలుగు: PSV రవి కుమార్
Showing posts with label PSV రవి కుమార్. Show all posts
Showing posts with label PSV రవి కుమార్. Show all posts

జ్యోతిష్య పాఠాలు -20

3:07 PM 0
  జ్యోతిష్య పాఠాలు -20  PSV రవి కుమార్  పాఠం -   20 జ్యోతిష్య పరిశీలన ఇన్ని రోజులు మనం దోషల గురించి , యోగాల గురించి , గ్రహాల స్థానాల బట్...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు - 19

10:40 PM 0
జ్యోతిష్య పాఠాలు - 19 PSV రవి కుమార్   పాఠం -  19 దోషాలు: కిందటి పాఠం లో యోగాల గురించి చెప్పుకున్నాం. ఈ పాఠం లో దోషాల గురించి చెప్పుకుందాం. ...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు - 18

6:46 PM 0
  జ్యోతిష్య పాఠాలు - 18  PSV రవి కుమార్   పాఠం -   18 యోగాలు చంద్రమంగళ యోగం ఈ యోగం చంద్ర , కుజ గ్రహాల వలన ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండు గ్రహాలు...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు -17

8:41 PM 0
  జ్యోతిష్య పాఠాలు -17  PSV రవి కుమార్  పాఠం -   17 యోగాలు గజ కేసరి యోగం ఇది చాలా అద్భుతమయిన యోగం. ఈ యోగం ఉన్న వారు , పేరు ప్రఖ్యాతులన...
Read More

జ్యోతిష్య పాఠాలు - 16

12:40 PM 0
  జ్యోతిష్య పాఠాలు - 16  PSV రవి కుమార్    యోగాలు ఇంతవరకు చెప్పుకున్న పాఠాలలో , ఏ ఏ గ్రహాలు ఎక్కడ ఉంటే ఎటువంటి ఫలితాలు ఉంటాయో చెప్పుకున్...
Read More

Pages