అచ్చంగా తెలుగు: PSV రవి కుమార్
Showing posts with label PSV రవి కుమార్. Show all posts
Showing posts with label PSV రవి కుమార్. Show all posts

ఉద్యోగాలు గ్రహాలు

8:30 AM 0
ఉద్యోగాలు గ్రహాలు పి.ఎస్.వి.రవి కుమార్  కుజుడు కుజ గ్రహం ఆవేశ తత్వం తో ఉన్నటువంటి గ్రహం . కుజుడు రాణిస్తే ఉద్యోగం లో ఉన్నత ...
Read More

ఉద్యోగాలు గ్రహాలు

12:41 AM 0
  ఉద్యోగాలు గ్రహాలు  PSV రవి కుమార్  రవి  ఉద్యోగం చూడాలి అంటే దశమ స్థానం మరియు షష్ట స్థానం చూడాలి. షష్ట స్థానం సేవక భావాన్ని సూచిస్త...
Read More

యోగాలు

9:48 PM 0
యోగాలు   PSV రవి కుమార్ 9740387536  జ్యోతిష్యం లో యోగాలకు ఎప్పుడూ ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.కొన్ని గ్రహాల కలయిక గానీ , గ్రహాల దృష్టి వలన కానీ ,...
Read More

Pages