అచ్చంగా తెలుగు: oct2021
Showing posts with label oct2021. Show all posts
Showing posts with label oct2021. Show all posts

శివముకుంద శతకము - పరమానంద యతీంద్రులు

8:46 PM 0
శివముకుంద శతకము - పరమానంద యతీంద్రులు పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవిపరిచయం: శివముకుంద శతకకర్త పరమానంద్ర యతీంద్రులను గురించి మనము గువ్వల చ...
Read More

శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 7

8:22 PM 0
  శ్రీరుద్రంలో విశేషాలు - 7  ఆదిత్య శ్రీరామభట్ల   వందే మంగళరాజతాద్రినిలయం వందే సురాధీశ్వరం, వందే శంకరమప్రమేయమతులం వందే యమద్వేషిణమ్ । వందే కు...
Read More

Pages