అచ్చంగా తెలుగు: dec2020
Showing posts with label dec2020. Show all posts
Showing posts with label dec2020. Show all posts

శ్రీధర మాధురి - 82

10:09 PM 0
శ్రీధర మాధురి - 82 (పూజ్యశ్రీ వి.వి.శ్రీధర్ గురూజీ అమృత వాక్కులు) అమాయకత్వం అన్న చిరునామాలో దైవం మనల్ని వదిలిపెట్టారు. మనం విజ్ఞానం పేరుతో చ...
Read More

పద ప్రహేళిక -10

10:06 PM 0
 పద ప్రహేళిక -10                                                                        దినవహి సత్యవతి గత ప్రహేళిక విజేతలు : సరిగ్గా ఎవరూ పూ...
Read More

Pages