పద ప్రహేళిక -10 - అచ్చంగా తెలుగు

పద ప్రహేళిక -10

Share This

 పద ప్రహేళిక -10 

                                                                      దినవహి సత్యవతిగత ప్రహేళిక విజేతలు :

సరిగ్గా ఎవరూ పూరించలేదు. ఈ మారు ప్రయత్నించండి. పుస్తకాలు గెల్చుకోండి.

 

గమనిక: ఈ పజిల్ సరిగ్గా పూరించి, తమ అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్ తో సహా  మొట్టమొదట మాకు ఈమెయిలు చేసిన ఇద్దరు విజేతలకు ప్రతి నెలా 'అచ్చంగా తెలుగు' పత్రిక రచయతలకు పంపే పుస్తకాలు బహుమతిగా పంపడం రుగుతుంది. విజేతలను వచ్చేనెల ప్రకటిస్తాము. 
పూరించిన పజిల్ ని ఫోటో తీసి, ఈ ఈమెయిలు కు పంపగలరు. acchamgatelugu@gmail.com

అచ్చంగా తెలుగు – పదప్ర్రహేళిక- 10

(9 x 9) 

 

 

1

 

 2

 

 

 

 3

 

 4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 9

 

 

 

 

 

 

 

 10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 121

 

 

 

 

 

13   

 

 

 

14  

 

 

 

 

 15

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

  22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 24

 

 

 

 

 

 

 

 సూచనలు

అడ్డం

1 . చలవ (3)   

3. పొగడ్త (3)                                                   

8. జవాబుదారీ (2)

9. ఉపద్రవం (3)

10. అక్క (2)

13. కర్పూరం (3)

14. ఒక సంస్కృత నిఘంటువు (3)

18. గరిటె (2)

19. కాకి (3)

20. చిన్న నావ (2)

23. అన్నం (3)

24. వేకువ (3)

 

నిలువు

2. బీట (2)

4. మాంసం ముక్క (2)

5. తగరం  (3)

6. సంతాపం (3)

7. చిన్న కాలవ (3)

11.  బలహీనుడు (3)

12. విరోధి (3)

15. ఎద్దు (3)

16. అడవి పంది (3)

17. కురూపి (3)

21. ఒక పండు (2)

22 నుడి (2)

సమాధానాలు - 9 

 

 

 

1

కొం

 2

 

 

 3

 కాం

 

 

4

పె

5

 

6

  కీ

 

 

 

 

 

7

 వి

 

తా

 

 నం

 

 

 

వ్వ

8

  నా

 

 థం

 

 9

 కే

 

 

 

 

 రం

 

10

 

 

 

శం

 

11

ఘీం

 

కా

 

12

రం

 

 

 13

 రో

 

 

 

 

14  

కై

 

 

15

తు

  

ప్ప

 

 

 

క్రం

 

16

 

 

 

  కం

 

  వు

17

చి

 

 

 

18

రి

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

20

 

రి

 

 

 

ము

21

సుం

 

 

 22

 

 

 

 

 

 

ధూ

 

 

 

 

 

23

 కం

 

 

 

 

 

 

24

బా

 

 ళి

 

25 

వె

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

Pages