వందే వందే గజాననా(గేయం) - అచ్చంగా తెలుగు

వందే వందే గజాననా(గేయం)

Share This

వందే వందే గజాననా(గేయం)

చెరుకు రామమోహనరావు 


వందే వందే గజాననా
గౌరీ ప్రియసుత గజాననా
హారతిగొని మాకలుషమెల్లను
                                              హరియించుమయా హరుతనయా       || వందే వందే గజాననా ||
సకల కార్యముల కాద్యుడవీవే
సర్వ శుభములను కూర్తువు నీవే
నీదు పాదములు మదిలో నిలిపి
                                                                     నిన్నే నిన్నే వినుతిన్తుమయా             || వందే వందే గజాననా ||                                      
మాతా పితరుల పాద సేవలో
మహిమమను నాదే చూపిటివి
జగతినేల్ల కాదు శీఘ్రగమనమున
                                                   చుట్టి కొమరుని ఓడగొట్టితివి                || వందే వందే గజాననా ||
కార్య నిరతి కర్తవ్య దీక్షలో
కలకాలము మము నిలుపుమయా
గరికే పోచల గంపెడు ఆకుల
                                                పూజలందుకొని భువిని బ్రోవుమా        || వందే వందే గజాననా ||
ఆగ్రహ నిగ్రహ శక్తి యుతుడవు
అనుగ్రహించుము మాపైన
కరములు కలిపి వేడుకొందుము
                                            కనికరించుమా కరుణాహృదయా           || వందే వందే గజాననా ||

No comments:

Post a Comment

Pages