గీతిక - అచ్చంగా తెలుగు

గీతిక

Share This

గీతిక

చెరుకు రామమోహనరావు 


సంధ్యారుణ ప్రభలు సాగి పోవంగ
రమణీయ పుష్ప వని రమ్య దీధితుల
కమనీయముగ జేయ కల్హార విభుడు
తోయజాక్షుల మగడు తొగల చెలికాడు  
ౘనుదెంచె తారకా   ౘదలమ్ము తోటి
విరుల కొమ్మలు మిగుల మరులు గొల్పంగ
తావి తెమ్మెర గూడి తనియించుచుండ
సుమ సుగంధము సోమ సుధలతో నిండ
మధుప యూధమ్ముల మంద్రమౌ శృతిలో
జల తరంగిణు లెల్ల జల తరంగిణులై
సెలయేటి తరగ లటు జేసేటి యలల
వనమంత వినిపింప వంశీరవమ్ము   
భవ్య స్వనంబుతో బ్రవహించుచున్న   
ఝరిణి ఝంకారాల ఝషల నాట్యాల
మైమరపు గలిగించు మధువనము జూడ
నాక లోకములోని నర్తకీ మణులు
తనరగా కంఠాల తార హారాలు  
తళుకు బెళుకుల తోడ తాము చూపరులై
విను వీధిలో నిలిచి వింత దీధితుల
ఆ వినోదము జూడ నాకసము నుండి

No comments:

Post a Comment

Pages