మరలిపో కరోనా. - అచ్చంగా తెలుగు
మరలిపో కరోనా.
                               డా.బల్లూరి ఉమాదేవి
                                   డల్లాస్-అమెరికా

1.ఆ.వె:పుట్టితి వటనీవు వూహాను నగరిలో
       వచ్చి చేరితివిట వాసిగాను
       నన్ని దేశములను నలవోకగా చుట్టి
         ప్రజకు బాధ లిడుట భావ్యమౌనె.

2.ఆ.వె:భీతి నిడక చనుము వేగమిక కరోన
       తిరిగి యగపడకుము దేశమందు
        విన్న నీదు పేరు పెరుగు రక్తపు పోటు
        వచ్చి నట్టి దారి పట్టి పొమ్ము

3.ఆ.వె: దైవభక్తి పెరిగె ధరణిలో జనులకు     
        కరములు మరి కాళ్లు కడిగి కాని
        యింటి నడుగు బెట్టి యెట్టి పనుల నైన
       మొదలు బెట్ట బోరు ముందుగాను.

4.ఆ.వె,:దగ్గు రొంప లింక తట్టు కొనగలేము
       సాగవే కరోన జవము గాను
      చెంత నీవు చేర చింతలే హెచ్చేను
       వందనాలిడుదుము వదలి పొమ్ము

5.ఆ.వె:పెరుగు పాలు కింక కొరతయు మొదలయ్యె
      బయటి కేగ నెంచ భయము కలుగు
     పిల్ల లాది గాను  వృద్ధుల వరకును
      నీదు పేరు చెప్ప నిదుర పోరు.

6.ఆ.వె:నీదు రాక వలన నేర్చితి మిప్పుడు
       మరచి పోయి నట్టి మంచి పనులు
     చేయి కలుప కుండ చేతులు జోడించు
      సంప్ర దాయ మెల్ల జనులు కబ్బె.

***


No comments:

Post a Comment

Pages