అమ్మేకదా! - అచ్చంగా తెలుగు

 అమ్మేకదా!

భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు.11-07-2021అబద్దాలాడినా...

అమ్మేకదా!

పక్షపాతబుద్ధి చూపినా....

అమ్మే కదా!

ప్రేమను పంచింది

ఈ అమ్మే కదా!

ధైన్యంగా ఉన్న మీఇంటిని

దేవాలయం చేసింది

ఈ అమ్మే కదా!

త్యాగాలు చేసింది,

రోగాలు తెచ్చుకుంది 

ఈ అమ్మే కదా!

జైలు లాంటి ఇంట్లో

జయనికేతనం ఎగురవేసింది

ఈ అమ్మే కదా!

ఇంటికొచ్చిన వారందరికీ

ప్రతిఫలం కోరని పనిమనిషయింది

ఈ అమ్మే కదా!

నీ చిన్నప్పుడు

నీకై మీ నాన్నతో అబద్దాలడినది

ఈ అమ్మే కదా!

ఎంతమందికి ఏమిచ్చినా

నీకు అందరికన్నా ఎక్కువ ఇచ్చి

పక్షపాత బుద్ధి చూపినది

ఈ అమ్మే కదా!

అప్పుడు అమ్మలో దొరకని దోషం

ఇప్పుడు దొరికిందా?

అప్పుడు అమ్మపై కలగని కోపం

ఇప్పుడు కలిగిందా?

***

 

 

No comments:

Post a Comment

Pages