అచ్చంగా తెలుగు: చెన్నూరి సుదర్శన్
Showing posts with label చెన్నూరి సుదర్శన్. Show all posts
Showing posts with label చెన్నూరి సుదర్శన్. Show all posts

అనసూయ ఆరాటం - 14

7:01 PM 0
అనసూయ ఆరాటం - 14  చెన్నూరి సుదర్శన్   ఇద్దరు చాయె తాక్కుంట ములుగు సంగతులు మాట్లకోబట్టిండ్లు. రవీందర్ వాడకట్టోల్లందరిని యాదికి చేసుకుంట వాల్ల...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 13

9:29 AM 0
అనసూయ ఆరాటం - 13 చెన్నూరి సుదర్శన్  “తమ్ముడూ.. నువ్వేం చెప్తే అది చేస్త” అన్నది అనసూయ.           “మా ఇంటి పక్క ఖాళీ జాగల గుడిసేపిత్త. అందుల ...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 12

7:12 AM 0
అనసూయ ఆరాటం - 12  చెన్నూరి సుదర్శన్   వారం రోజుల్ల పిల్లలు ఉషారుగ లేచి బడికి పోబట్టిండ్లు. అనసూయ పానం జరంత నిమ్మలమైంది.  కోర్స్ పకారం దినా...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 11

11:08 AM 0
అనసూయ ఆరాటం - 11  చెన్నూరి సుదర్శన్   అనసూయ కుటుంబానికి నెల, నెలా సరిపోయే సౌదలు దుకాన్లకెల్లి వత్తానై. పండుగలు పబ్బాలకు బట్టలత్తానై. కాని చి...
Read More

అనసూయ ఆరాటం -10

10:37 PM 0
అనసూయ ఆరాటం -10  చెన్నూరి సుదర్శన్  రవీందర్ ఇంజనీరింగ్ సదువైపోయి.. హైద్రాబాదు పైవేటు కరంటు మీటర్ల కంపినిల నౌకరు చేత్తాండు.  ములుగు వచ్చి పెం...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 9

6:44 PM 0
  అనసూయ ఆరాటం - 9  చెన్నూరి సుదర్శన్       లింగారెడ్డి, అనసూయల పెండ్లి సాదా సీదాగ జరిగింది.  పద్మనగర్ కాలనీల బుచ్చయ్య ఇచ్చిన ఇంట్లనే కాపుర...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 8

10:35 AM 0
అనసూయ ఆరాటం - 8  చెన్నూరి సుదర్శన్  (శాలోల్ల దుకాణం కిరాయికి తీసుకుంటారు సమ్మయ్య, బుచ్చయ్య. లింగారెడ్డి కి టి.బి. వస్తుంది. అతనికి పెళ్లి సం...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 7

6:42 PM 0
 అనసూయ ఆరాటం - 7  చెన్నూరి సుదర్శన్  (శాలోల్ల దుకాణం కిరాయికి తీసుకుంటారు సమ్మయ్య, బుచ్చయ్య. లింగారెడ్డి కి టి.బి. వస్తుంది. అతనికి పెళ్లి స...
Read More

అనసూయ ఆరాటం -6

12:42 PM 0
  అనసూయ ఆరాటం -6  చెన్నూరి సుదర్శన్   (ఏదైనా వ్యాపారం పెట్టాలని చూస్తున్న సమ్మయ్య, బుచ్చయ్య సలహా కోసం పంతులుని సంప్రదిస్తారు. శాలోల్ల దుకాణా...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 5

12:02 PM 0
అనసూయ ఆరాటం - 5  చెన్నూరి సుదర్శన్   విశ్వనాథాన్ని పట్టిచ్చింది రాజయ్యేనని  ములుగుల అతని కదరు పెరిగింది.                                    ...
Read More

అనసూయ ఆరాటం - 4

7:58 AM 0
                               అనసూయ ఆరాటం - 4  చెన్నూరి సుదర్శన్   (ఏదైనా వ్యాపారం పెట్టాలని చూస్తున్న సమ్మయ్య, బుచ్చయ్య సలహా కోసం పంతులుని...
Read More

Pages