అచ్చంగా తెలుగు: శివం
Showing posts with label శివం. Show all posts
Showing posts with label శివం. Show all posts

శివం - 76

7:41 PM 0
శివం - 76 రాజ కార్తీక్  (హర సిద్ధుడు గుడిలో బందిపోట్ల ని ఎదుర్కొని, మహారాజు ని కాపాడిన తరువాత, మహారాజు అంతఃపురం లో ధర్మయ్య కోరికమేరకు విందు ...
Read More

శివం - 70

8:46 PM 0
శివం - 70                                                                                       - రాజ కార్తీక్     (ధర్మయ్య ఆ గుడి లో జరిగిన...
Read More

శివం -66

10:47 PM 0
శివం - 66 రాజ కార్తీక్ ( హర సిద్దుడు కుంభన్న చెప్పిన విధంగా శిల్పాన్ని సిద్ధం చేసి  తన జీవితంలో రాబోతున్న మార్పు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు... ...
Read More

శివం - 63

10:16 AM 0
శివం - 63 హరసిద్ధుని కథ  రాజ కార్తీక్ (హర సిద్దు శిల్ప కళ ను పరిశీలించాలన్న ధ్యేయం తో కుంబయ్య అతని కళ ప్రాంగణం కి వచ్చి ...
Read More

శివం - 62

6:46 PM 0
శివం - 62 హరసిద్ధుని కథ  రాజ కార్తీక్  ( కుంభయ్య కోరిక మేరకు శిల్పి హర సిద్దు తన పని తనం చూపించాలి అని నిశ్చించుకుంటాడు. ఇక త...
Read More

శివం - 61

8:43 PM 0
  శివం - 61 హరసిద్ధుని కథ  రాజ కార్తీక్  (హర సిద్ధుడు మరియు అతని తాత మాట్లాడుకుంటూ ఉండగా.. మధ్యలో విన వచ్చింది ఒక స్వరం)  ...
Read More

శివం - 60

6:07 PM 0
శివం - 60 హర సిద్ధుని కథ-2 రాజ కార్తీక్  ఈ విధంగా హరసిద్దుడు తనకు తన మనసే ముఖ్యంగా భావించి, పని చేసేవాడు. కొంత మంది దగ్గరత...
Read More

శివం - 56

1:42 PM 0
                                               శివం - 56                                                                                ...
Read More

Pages