అచ్చంగా తెలుగు: శివం
Showing posts with label శివం. Show all posts
Showing posts with label శివం. Show all posts

శివం-103

5:09 PM 0
  శివం-103 (శివుడే చెబుతున్న కథలు) రాజ కార్తీక్  (  నేను అనగా శివుడు... కార్తికేయుడికి రాధ పరిచయం అవ్వటం వారిద్దరూ నా పల్లకి ఊరేగింపులో నృత్...
Read More

శివం - 101

10:48 AM 0
శివం -101  (శివుడే చెబుతున్న కథలు) ( కార్తికేయుడుని కోటప్పకొండ లో కలవటం.. అతనితో రాజా గా  పరిచయం.. అతని రచనల గురించి చెప్పడం.. నన్ను నటన చేయ...
Read More

శివం - 96

9:34 AM 0
శివం -96 రాజ కార్తీక్   (నేను అనగా శివుడు.) (కార్తికేయుడు కోటప్పకొండ తిరునాళ్ళ కి రావడం, అక్కడ అపశృతి సరి చేయడం, కార్తికేయుడు రచనల గురించి వ...
Read More

శివం - 95

11:01 AM 0
శివం - 95  (శివుడే చెబుతున్న కథలు) రాజ కార్తీక్   {నేను అనగా శివుడు} (కార్తికేయుడు కోటప్పకొండ రావటం అక్కడ జరిగిన అపశృతి సరి చేయడం.. కార్తికే...
Read More

శివం - 94

8:17 AM 0
శివం - 94 రాజ కార్తీక్  ( కార్తికేయుని కథ మొదలైంది కార్తికేయుడు కోటప్పకొండ కి రావటం అక్కడ జరిగిన చిన్న అప సృతి సరి చేయటం, నృత్యంచేయటం)  అక్క...
Read More

శివం - 90

7:03 AM 0
శివం - 90 రాజ కార్తీక్  (నేను మాయమయ్యాను.. హరసిద్ధుడి దగ్గర నుండి... శిల్పమంతా అయిపోయింది కానీ ఇంకా నా మొహం ఒక్కటే చెక్క లేదు .. హరసిద్ధుడు ...
Read More

Pages