అచ్చంగా తెలుగు: మానస వీణ
Showing posts with label మానస వీణ. Show all posts
Showing posts with label మానస వీణ. Show all posts

మానసవీణ -10

11:08 PM 0
మానసవీణ -10  జగన్నాధ్ వెలిదిమెళ్ళ(విసురజ) పోలీస్ వాళ్లకు వుండాల్సిన పొగరు, మగటిమి సంపూర్తిగా పుణికి పుచ్చుకుని మగటిమిని,పొగరున...
Read More

మానస వీణ – 8

11:41 AM 0
మానస వీణ – 8  - కరణం రమా గాయత్రి కళ్యాణ్ వార్త యందు జగము వర్తిల్లుచున్నది యదియు లేనినాఁడ యఖిలజనులు నంధకారమగ్ను లగుదురు గావ...
Read More

మానసవీణ - 6

11:03 PM 0
మానస వీణ-6 (గొలుసుకట్టు నవల ) కావలి. కోదండ రావు (జరిగిన కథ: ఎవరూ లేని మానస చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అనాథాశ్రమంలో పెరుగుతూ ఉంటుంది. సేవ...
Read More

మానసవీణ -5

10:42 PM 0
మానసవీణ -5 గొలుసుకట్టు నవల  పూర్ణిమ సుధ (జరిగిన కథ: ఎవరూ లేని మానస చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అనాథాశ్రమంలో పెరుగుతూ ఉంటుంది. సేవాభావాన...
Read More

మానస వీణ -4

9:19 AM 0
మానసవీణ - 4 (గొలుసుకట్టు నవల) పెయ్యేటి రంగారావు.                       చిదిమి దీపం పెట్టుకోవచ్చుననేంత సౌందర్యరాశి మా...
Read More

మానసవీణ - 2

5:52 PM 0
మానసవీణ – 2 -శ్రీనివాస్ యనమండ్ర “మానస” రిజిస్టరులో ఏ ముహుర్తాన ఆ అనాధ ఆశ్రమం మానేజరు ఆ పేరు రాసిందో కానీ, పేరుకు తగ్గట్టు...
Read More

మానసవీణ

11:53 AM 0
'మానస' వీణ భావరాజు పద్మిని వాళ్లకు తెలిసినవి రెండే కులాలు... డబ్బున్న వాళ్ళు,పేదవాళ్ళు. వాళ్లకు ఎప్పుడూ తోడుండే నేస్...
Read More

Pages