అచ్చంగా తెలుగు: జగన్నాథ్ వెళిదిమెళ్ళ
Showing posts with label జగన్నాథ్ వెళిదిమెళ్ళ. Show all posts
Showing posts with label జగన్నాథ్ వెళిదిమెళ్ళ. Show all posts

మానసవీణ -10

11:08 PM 0
మానసవీణ -10  జగన్నాధ్ వెలిదిమెళ్ళ(విసురజ) పోలీస్ వాళ్లకు వుండాల్సిన పొగరు, మగటిమి సంపూర్తిగా పుణికి పుచ్చుకుని మగటిమిని,పొగరున...
Read More

Pages