అచ్చంగా తెలుగు: కావలి కోదండరావు
Showing posts with label కావలి కోదండరావు. Show all posts
Showing posts with label కావలి కోదండరావు. Show all posts

మానసవీణ - 6

11:03 PM 0
మానస వీణ-6 (గొలుసుకట్టు నవల ) కావలి. కోదండ రావు (జరిగిన కథ: ఎవరూ లేని మానస చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అనాథాశ్రమంలో పెరుగుతూ ఉంటుంది. సేవ...
Read More

Pages