అచ్చంగా తెలుగు: aug2022
Showing posts with label aug2022. Show all posts
Showing posts with label aug2022. Show all posts

శంఖుడు -లిఖితుడు

9:01 PM 0
  శంఖుడు -లిఖితుడు అంబడిపూడి శ్యామసుందరరావు "అంతరంగ మందు అపరాధములు చేసి మంచివాని వలె మనుజుడుండు ,ఇతరులెరుగకున్న ఈశ్వరుడెరు గడ, విశ్వదాభ...
Read More

థాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్

8:32 PM 0
  థాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ శెట్టిపల్లి అరుణా ప్రభాకర్ “ హల్లో” “చెప్పు” “అంతా ఒకే   కదా?” “అంతా ఒకే . థాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్.” “ఏం చేస్త...
Read More

శివం - 90

7:03 AM 0
శివం - 90 రాజ కార్తీక్  (నేను మాయమయ్యాను.. హరసిద్ధుడి దగ్గర నుండి... శిల్పమంతా అయిపోయింది కానీ ఇంకా నా మొహం ఒక్కటే చెక్క లేదు .. హరసిద్ధుడు ...
Read More

Pages