అచ్చంగా తెలుగు: శెట్టిపల్లి అరుణా ప్రభాకర్
Showing posts with label శెట్టిపల్లి అరుణా ప్రభాకర్. Show all posts
Showing posts with label శెట్టిపల్లి అరుణా ప్రభాకర్. Show all posts

సం(Some)హితోక్తులు

11:30 PM 0
  సం (Some )హితోక్తులు శెట్టిపల్లి అరుణా ప్రభాకర్ అవసరం అడగకున్నా పరుగెత్తుకుని వస్తుంది , అవకాశం మాత్రం పిలిచినా రాదు. * అదృష్ట...
Read More

మానవ భూతం

6:43 AM 0
 మానవ భూతం (కవిత) శెట్టిపల్లి అరుణా ప్రభాకర్  పూసిందన్న మాటేగానీ  పుట్టెడు దిగులు పువ్వుకి  ఎప్పుడు ఎవరు తెంచుకు పోతారో ! దూకుతుందన్న మాటే గ...
Read More

రాతలు - చేతలు

8:17 AM 0
                                                                  రాతలు - చేతలు శెట్టిపల్లి అరుణా ప్రభాకర్ కథాకంఠీరవ కామేశ్వర్ రావు గారికి...
Read More

థాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్

8:32 PM 0
  థాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ శెట్టిపల్లి అరుణా ప్రభాకర్ “ హల్లో” “చెప్పు” “అంతా ఒకే   కదా?” “అంతా ఒకే . థాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్.” “ఏం చేస్త...
Read More
10:16 AM 0
  ఆక్రోశ గంగ శెట్టిపల్లి అరుణా ప్రభాకర్ ఆకాశం నుంచి శంభుని శిరస్సు మీదికి ఆనందంగా దూకిన నేను హిమాలయాల్నించి బంగాళాఖాతం దాకా ఏడుస్త...
Read More

Pages