అచ్చంగా తెలుగు: శతక సాహిత్యం
Showing posts with label శతక సాహిత్యం. Show all posts
Showing posts with label శతక సాహిత్యం. Show all posts

శ్రీ పార్వతీశ్వర శతకము - బ్ర||శ్రీ|| శ్రీరాంభట్ల చంద్రశేఖరశాస్త్రి

6:51 PM 0
శ్రీ పార్వతీశ్వర శతకము - బ్ర||శ్రీ|| శ్రీరాంభట్ల చంద్రశేఖరశాస్త్రి పరిచయం:దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: పార్వతీశ్వర శతకకర్త బ్రహ్మశ్రీ ...
Read More

కుప్పుసామి శతకము - త్రిపురనేని రామస్వామి

1:12 PM 0
కుప్పుసామి శతకము - త్రిపురనేని రామస్వామి. పరిచయం:దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం: కుప్పుసామి శతకకర్త త్రిపురనేని రామస్వామి (15/01/1887-16/...
Read More

గోపాల శతకము - సత్యవోలు సుబ్బారావు

6:08 PM 0
  గోపాల శతకము - సత్యవోలు సుబ్బారావు పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం   కవి పరిచయం: గోపాల శతక కర్త సత్యవోలు సుబ్బారావు పీఠికాపుర నివాసి. తల్లి వ...
Read More

శ్రీ వేంకటేశ్వర శతకము - యల్లాప్రగడ వెంకట సుబ్బారావు

1:44 AM 0
శ్రీవేంకటేశ్వర శతకము - యల్లాప్రగడ వెంకట సుబ్బారావు పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం  కవి పరిచయం:  ఈశతక రచయిత యల్లప్రగడ వెంకటసుబ్...
Read More

శ్రీకాశీవిశ్వనాథ శతకము -రామకృష్ణ సీతారామ సోదరకవులు

7:28 AM 0
శ్రీకాశీవిశ్వనాథ శతకము -రామకృష్ణ సీతారామ సోదరకవులు పరిచయం: దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం    కవి పరిచయం: రామకృష్ణ సీతారామ సోదరకవు...
Read More

Pages