అచ్చంగా తెలుగు: june2021
Showing posts with label june2021. Show all posts
Showing posts with label june2021. Show all posts

సమయం విలువ

8:03 PM 0
  సమయం విలువ   పి.యస్.యమ్. లక్ష్మి   అనగా అనగా ఒక చిట్టడవి.   అందులో అనేక రకాల పక్షులు, జంతువులు వుండేవి.      వాటిలో ఒక అందమైన బుజ్జి...
Read More

లేడీస్ టైలర్

7:54 PM 0
  లేడీస్ టైలర్  (మాజొన్నవాడ కధలు) టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) సమయం ఉదయం 9గం. దాటుతోంది. భక్తులు దేవళానికి గుంపులు గుంపులుగా నడుస్తున...
Read More

శివం - 76

7:41 PM 0
శివం - 76 రాజ కార్తీక్  (హర సిద్ధుడు గుడిలో బందిపోట్ల ని ఎదుర్కొని, మహారాజు ని కాపాడిన తరువాత, మహారాజు అంతఃపురం లో ధర్మయ్య కోరికమేరకు విందు ...
Read More

Pages