అచ్చంగా తెలుగు: టేకుమళ్ళ వేంకటప్పయ్య
Showing posts with label టేకుమళ్ళ వేంకటప్పయ్య. Show all posts
Showing posts with label టేకుమళ్ళ వేంకటప్పయ్య. Show all posts

బైరాగి బసవరాజు

5:09 AM 0
  బైరాగి బసవరాజు (మాజొన్నవాడ కధలు) టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) “ఇల్లు వాకిలినాది… యిల్లాలు నాదనుచు… యేల భ్రమసేవో.....మనసా..... క...
Read More

ఆచారి. ఆర్.ఎం.పి.

7:55 AM 0
  ఆచారి. ఆర్.ఎం.పి.,  (మాజొన్నవాడ కధలు) టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) ఆరోజు ఆదివారం. ఉదయం ఎనిమిది గంటలయింది. దేవళానికి వెళ్ళి అమ్మణ్...
Read More

లేడీస్ టైలర్

7:54 PM 0
  లేడీస్ టైలర్  (మాజొన్నవాడ కధలు) టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) సమయం ఉదయం 9గం. దాటుతోంది. భక్తులు దేవళానికి గుంపులు గుంపులుగా నడుస్తున...
Read More

మొగిలి చింతల స్వామి

8:13 AM 0
  మొగిలి చింతల స్వామి  (మా జొన్నవాడ కథలు) టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) సమయం ఉదయం పదకొండు గంటలు దాటింది. దేవళానికొచ్చే జనం క్రమంగా పలచబ...
Read More

పుణ్య పురుషులు వేరయా!

11:12 AM 0
  పుణ్య పురుషులు వేరయా! (మాజొన్నవాడ కధలు) టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య (9490400858) ఆరోజు శుక్రవారం. దేవళంలో  బాగా తోపులాటగా, గలభాగా, గందరగోళంగా ఉంద...
Read More

మనిషి మనిషికీ ఒక కథ

9:26 PM 0
మనిషి మనిషికీ ఒక కథ (మా జొన్నవాడ కథలు) టేకుమళ్ళ వెంకటప్పయ్య  (9490400858) "ఏమైనా  గాని ఒరే… ఒక్కటి మటుకు ఒప్పుకోని తీరాల్రా…. మీ నాయిన ...
Read More

Pages