అచ్చంగా తెలుగు: సోమసుధ
Showing posts with label సోమసుధ. Show all posts
Showing posts with label సోమసుధ. Show all posts

అటక మీది మర్మం - 29

1:07 PM 0
  అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) సీరియల్ నవల- 29 (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు) తెలుగు స...
Read More

అటక మీది మర్మం - 28

7:56 PM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) - 28 (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు) తెలుగు సేత : గొర్తి వేంక...
Read More

అటక‌ మీది మర్మం - 27

9:13 PM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) -  27 (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు  తెలుగు సేత)  గొర్తి వేం...
Read More

అటక మీది మర్మం - 26

9:11 PM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) సీరియల్ నవల- 26 (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు) తెలుగు సేత : ...
Read More

అటక మీది మర్మం - 24

7:06 PM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) - 24 (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు) తెలుగు సేత : గొర్తి వేం...
Read More

అటక మీది మర్మం - 23

5:25 PM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) సీరియల్ నవల-ఇరవై మూడవ భాగం (23) (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు...
Read More

అటక మీది మర్మం-21

5:37 PM 0
అటక మీది మర్మం (పరిశోధనాత్మక నవల) సీరియల్ నవల- 21 (కెరొలిన్ కీనె 'ది సీక్రెట్ ఇన్ ద ఓల్డ్ అటిక్ ' ఆంగ్ల నవలకు) తెలుగు సేత : గొ...
Read More

Pages