అచ్చంగా తెలుగు: అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts
Showing posts with label అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. Show all posts

విశ్వామిత్రుడు

9:40 PM 0
విశ్వామిత్రుడు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు     హిందు పురాణాల్లో గొప్ప ఋషులలో ఒకడిగా పేరుపొందినవాడు విశ్వామిత్రుడు. గాయత్రి మంతాన్ని సృష్టించి ...
Read More

ఋష్యశృంగ మహర్షి

9:43 PM 0
 ఋష్యశృంగ మహర్షి అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు   రామాయణము లోని బాల కాండములో ఋష్యశృంగ మహర్షి గురించి దశరథుని మంత్రి అయిన సుమంతుడు ఈ వృత్తాంతాన్ని...
Read More

నవ్య కవితా పితామహుడు రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు.

11:15 PM 0
నవ్య కవితా పితామహుడు రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు. అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు. "ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలిడినా ఏ పీఠమెక్కినా ఎవ్వరేమనిన పొగడరా నీ...
Read More

స్వర్గాధిపతి ఇంద్రుడు

10:13 PM 0
స్వర్గాధిపతి ఇంద్రుడు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు ఇంద్రుడు లేదా దేవేంద్రుడు హిందూ పురాణాల ప్రకారం దేవతలందరికీ, స్వర్గలోకానికీ అధిపతి. ఋగ్వేదం ...
Read More

జయద్రదుడు (సైంధవుడు)

6:09 AM 0
జయద్రదుడు (సైంధవుడు) అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు మహాభారతములో నూరుగురు కౌరవుల ఏకైక సోదరి దుస్సల భర్త. ఈ జయద్రదుడు ఇతను సింధు రాజ్యానికి రాజు కా...
Read More

నరకాసురుని కుమారుడైన భగదత్తుడు

1:59 PM 0
  నరకాసురుని కుమారుడైన భగదత్తుడు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  భగదత్తుడు మహాభారతము లో తక్కువగా పేర్కొనబడ్డ పాత్ర. ఇతను  తూర్పు   ప్రాంతానికి చె...
Read More

తెలుగు భాష పుట్టు పూర్వోత్తరాలు

10:04 AM 0
తెలుగు భాష పుట్టు పూర్వోత్తరాలు అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు   భారతదేశములో ఎక్కువమంది మాట్లాడేభాష నాలుగవ  స్థానములో ఉన్నది తెలుగు  శ్రీకృష్ణదేవ...
Read More

Pages