అచ్చంగా తెలుగు: march2024
Showing posts with label march2024. Show all posts
Showing posts with label march2024. Show all posts

నేటి గృహిణి

10:28 PM 0
నేటి గృహిణి (చిన్న కథ  )  టి. వి. యెల్. గాయత్రి.   ఆ రోజు శనివారం సాయంత్రం కావస్తోంది. "మమ్మీ!మమ్మీ!ఈ రోజు సాయంత్రం నా ఫ్రెండ్స్ మనింటి...
Read More

తమలపాకులు

10:01 PM 0
తమలపాకులు  అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  తమలపాకులను ఇం గ్లీ షు లో బీటల్ లీవ్స్ అంటారు వక్కలను బీటల్ నట్స్ అంటారు ఇది కొద్దిగా తికమకగా ఉంటుంది  ...
Read More

స్థాణువును

12:10 PM 0
 స్థాణువును   రాధకృష్ణ కర్రి 9951916499 విజయవాడ నా మాట కరకుదనాన్ని  వస్త్రంగా చేసుకుంటుదేమో భావం మాత్రం వెన్నను పూసుకుంటుంది. అయినా  నేను అం...
Read More

వర్ణానంద సందేశం

12:09 PM 0
  వర్ణానంద సందేశం!  --సుజాత.పి.వి.ఎల్. రాగ ద్వేషాలకతీతం తారతమ్యాలెరగని కలివిడితనం రంగుల కోలాహలం.. ఓ వర్ణ సందేశం.. మానవ ఐకమత్యభావ నిదర్శనం.. ...
Read More

Pages