అచ్చంగా తెలుగు: శ్రీను వాసా
Showing posts with label శ్రీను వాసా. Show all posts
Showing posts with label శ్రీను వాసా. Show all posts

మోహావేశమ్

4:41 PM 0
  మోహావేశమ్  -శ్రీనూ వాసా చాలా పరిశుభ్రత, ఏసీ చల్లదనం ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తున్నా, స్పిరిట్, మందుల వాసనతో కూడిన హాస్పిటల్ వాతావరణం కాస్త ఇబ్బం...
Read More

నీరుప్మా

1:19 AM 0
నీరుప్మా -శ్రీనూ వాసా అర్థరాత్రి పన్నెండింటికి మొదలెట్టింది.. ఒకటే వాంతులు, విరేచనాలు లలితమ్మకి. బాత్రూం అంతా గందరగోళం చే...
Read More

కోదండం

6:29 PM 0
కోదండం  శ్రీను వాసా  "ఉన్నదున్నట్టు సెపుతాం, లేనిదిలేనట్టు సెపుతాం" అరుస్తున్నాడు కోయవాడు. చుట్టూ గుమిగూడి జనం ఎవరి...
Read More

కామందు

4:49 PM 0
కామందు శ్రీను వాసా తొమ్మిదేళ్ళ తన ఐదో కొడుకు మల్లిని పనిలో పెట్టడానికి తీసుకువచ్చాడు ఎంకన్న, గవర్రాజు గారి దగ్గరకి. "...
Read More

Pages