అచ్చంగా తెలుగు: డా.తాడేపల్లి పతంజలి
Showing posts with label డా.తాడేపల్లి పతంజలి. Show all posts
Showing posts with label డా.తాడేపల్లి పతంజలి. Show all posts

బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య కీర్తనలు- హనుమద్వాహనం 21-12-2019

9:11 AM 0
బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య    కీర్తనలు -   హనుమద్వాహనం డా.తాడేపల్లి పతంజలి  బ్రహ్మోత్సవాల లో ఆరవరోజు పగలు వేంకటేశుడు హనుమద్వ...
Read More

బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు-11 -మోహినీ అవతారం

6:04 PM 0
బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు-11  -మోహినీ అవతారం డా.తాడేపల్లి పతంజలి  శ్రీకృష్ణుడు దంతపువల్లకిపై వెంట వస్తుండగా బ్రహ్మోత...
Read More

బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య కీర్తనలు-10 ( సర్వభూపాల వాహనము)

11:14 PM 0
బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు-10 ( సర్వభూపాలవాహనము) డా.తాడేపల్లి పతంజలి 2019 బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా నాలుగవరోజు 03-10-...
Read More

బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య కీర్తనలు-09 ( కల్పవృక్ష వాహనము) 20-07-2019

2:18 PM 0
బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు-09 ( కల్పవృక్షవాహనము) డా.తాడేపల్లి పతంజలి  బ్రహ్మోత్సవాలలో నాలుగవ రోజు పగలు కల్పవృక్ష వాహన...
Read More

బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు-07 (సింహ వాహనము)

7:37 PM 0
బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు-07 (సింహ వాహనము) డా.తాడేపల్లి పతంజలి  బ్రహ్మోత్సవాలలో మూడోరోజు ఉదయం శ్రీవారికి  సింహ   వా హ...
Read More

బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు-06 (హంస వాహనము)

7:24 AM 0
బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు-06 (హంస వాహనము) వివరణ: డా.తాడేపల్లి పతంజలి  దిబ్బలు వెట్టుచుదేలిన దిదివో ఉబ్బు నీటిపై నొక హ...
Read More

బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు-05 (చిన్న శేష వాహనము)

8:05 AM 0
బ్రహ్మోత్సవాలు- అన్నమయ్య  కీర్తనలు-05 (చిన్న శేష వాహనము) 081. శ్రీహరి నిత్యశేషగిరీశ (అన్నమాచార్యులు రచించిన సంస్కృత కీర్తన ఇది.) డ...
Read More

Pages