అచ్చంగా తెలుగు: sept2023
Showing posts with label sept2023. Show all posts
Showing posts with label sept2023. Show all posts

మహర్షిణి "మదాలస"

5:16 PM 0
మహర్షిణి "మదాలస" అంబడిపూడి శ్యామసుందర రావు  ప్రాచీన కాలానికి చెందిన ప్రసిద్ధ బ్రహ్మవాదిని , మహర్షిణి మదాలస . విశ్వావసుడు అనే గంధర్...
Read More

శివం-103

5:09 PM 0
  శివం-103 (శివుడే చెబుతున్న కథలు) రాజ కార్తీక్  (  నేను అనగా శివుడు... కార్తికేయుడికి రాధ పరిచయం అవ్వటం వారిద్దరూ నా పల్లకి ఊరేగింపులో నృత్...
Read More

Pages